Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Koffiebranderij ROM NV

Industrieweg,3 te 3190 Boortmeerbeek


Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aankopen en overeenkomsten die worden gedaan bij of afgesloten met de NV KOFFIEBRANDERIJ ROM (verder genoemd ROM), gevestigd in België, 3190 BOORTMEERBEEK, Industrieweg 3 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nummer 0430.039.404 (BTW: BE0430.039.404)

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant.  

 

Aanvaarding

De Klant erkent dat hij van deze Algemene Voorwaarden heeft kennis genomen.   Op het moment dat de Klant zijn bestelling bevestigt, verklaart hij de bestelling, evenals deze Algemene Verkoopvoorwaarden in hun geheel en zonder voorbehoud te aanvaarden.   ROM houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Klant waarmee een geschil loopt of in het verleden een geschil is gerezen.

 

Aanbod en prijzen

Ons algemeen tarief kan gelijk wanneer worden gewijzigd en dit zonder voorafgaandelijk bericht. ROM behoudt zich het recht voor omwille van factoren die gevolgen hebben voor de prijs van productie, distributie of verkoop van de goederen, de prijzen aan te passen. Behoudens tegenstrijdige gegevens zijn onze prijsaanbiedingen gangbaar voor een termijn van 30 kalenderdagen na de aanbieding. Bij niet – aanvaarding door de Klant binnen de termijn van 30 dagen na de aanbieding, houdt de verbintenis op te bestaan.

 

Bestellingen en termijnen

De bestellingen worden slechts effectief na een bevestiging en ondertekening door ROM.

De termijn aangeduid in onze aanbiedingen is indicatief.

 

Levering

Het risico wordt overgedragen aan de Klant vanaf het ogenblik van de levering.  Vanaf dat ogenblik draagt de Klant het risico voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de goederen.  De eigendom wordt slechts overgedragen vanaf de volledige betaling van de prijs door de Klant .

De bestellingen worden geleverd op het leveringsadres zoals het door de Klant wordt opgegeven. De bestellingen kunnen enkel geleverd worden op adressen die gelegen zijn in België  en met uitzondering van postbussen.

De gemiddelde termijn van levering is 3 dagen.  Genoemde leveringstermijnen zijn louter indicatief en zijn afhankelijk van de beschikbare voorraad.

ROM kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertraging in de levering van de producten, noch voor de schade die daaruit zou voortvloeien. De onderbreking van de productie van de bestelde goederen kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of intresten. ROM kan daarenboven niet verantwoordelijk worden gehouden voor de mogelijke vertragingen van de levering te wijten aan de post-/transportdiensten.   

De levering is vergezeld van een leveringsbon, waarop ook de details van de producten worden vermeld.

De leveringsbon dient afgetekend te worden “voor ontvangst” voordat de goederen worden overhandigd.


Niet-conformiteit

Als de levering niet overeenstemt met hetgeen op de leveringsbon staat of de levering vertoont zichtbare gebreken, dan is de Klant gehouden dit onmiddellijk mee te delen aan de aangestelde van ROM en te laten vermelden op het leveringsdocument van deze laatste en onverwijld en uiterlijk binnen een termijn van 48 uur na ontvangst, de vastgestelde gebreken, bezwaren en/of niet-conformiteit schriftelijk en precies mee te delen aan ROM.   ROM erkent haar aansprakelijkheid overeenkomstig  artikel 1649bis t.e.m. octies B.W. voor verborgen verbreken ten aanzien van consumenten, maar dewelke evenwel niet kan worden uitgebreid.

 

Privacy

Door het plaatsen van een bestelling, gaat u ermee akkoord dat onze onderneming uw persoonsgegevens verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst met u en voor marketingdoeleinden.  U heeft het recht om uw gegevens in te zien en om ze te laten wijzigen indien zij niet correct zijn.  U kan zich tevens verzetten tegen de verwerking voor direct marketing-doeleinden.  Het volstaat daarvoor schriftelijk contact op te nemen met ons (e-mail, postadres).

 

Facturen

De facturen van ROM zijn betaalbaar, netto zonder disconto. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal het bedrag van onze factuur verhoogd worden met conventionele intresten ad. 10% op jaarbasis en een conventionele intrest van 10%.  

Ingeval van levering van koffietoestellen en aanverwante producten (geen koffie of andere verbruiksgoederen) en / of ingeval de te betalen goederen in termijnen worden voldaan, zal ROM het nog openstaande saldo in éénmaal mogen opeisen ingeval van eenmalige niet of niet tijdige betaling van een (deel)factuur. Zo ROM de betaling van de volledige prijs opeist zal deze vermeerderd worden zonder enige verwittiging of melding met een bedrag gelijk aan 10% van het nog openstaande bedrag met een minimum van 75 EUR ter dekking van administratieve kosten .

Indien ROM de geleverde toestellen of goederen terugeist zal de Klant deze onmiddellijk teruggeven onder voorbehoud van een vergoeding van 50 EUR per dag dat deze goederen niet in het bezit zijn van ROM, zulks naast een vergoeding van de door ROM geleden schade, begroot op …% van de waarde van het openstaande saldo.

 

Risico en Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van ROM tot aan de volledige betaling van de koopprijs inbegrepen alle kosten, intresten en boetes. Alle risico’s blijven ten laste van de Klant. De betaalde voorschotten blijven verworven door ROM ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop. Het is de Klant niet toegestaan om de geleverde goederen te vervreemden, te bezwaren, te verpanden of daarop enig welk beperkend recht te vestigen.

 

Wijziging van de algemene voorwaarden

ROM kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettelijke verplichtingen. De Klant zal op adequate wijze op de hoogte worden gesteld van eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. De nieuwe Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de verkopen die tot stand komen na de wijziging ervan.  De nietigheid van een deel van deze bepalingen of van één of meerdere bepalingen tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

 

Overmacht

ROM is niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, dit wil zeggen situaties die het ons erg moeilijk maken (of hoge kosten opleveren) om onze verplichtingen onder deze overeenkomst uit te voeren.    Daaronder zijn onder meer begrepen: natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, daden van nalatigheden van de overheid, economisch geschillen van gelijk welke aard, acties van werknemers, brand, telecompannes, ‘bugs’ in software, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke controlemacht van ROM valt.

 

Geschillen en toepasselijke wetgeving

Elk geschil zal uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbank / hof van beroep waar de maatschappelijke zetel van Koffiebranderij ROM gelegen is, tenzij een partij in haar hoedanigheid van eiseres of eiseres op hoofdvordering het geschil wenst voorlegt aan arbitrage volgens de Standard Dispute Rules (www.euro-arbitration.org) dan wel, naar eigen eerste keuze voorlegt aan arbitrage  volgens de regels voorzien in het Ger.Wetboek Deel VI